De topministers hebben hun werk gedaan (?) ... - Dipecount
12636
post-template-default,single,single-post,postid-12636,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

De topministers hebben hun werk gedaan (?) …

16:06 09 augustus in Algemeen, Opinie

De topministers hebben hun werk gedaan (?):
ze spreken van een KMO vriendelijk beleid en een lasten vermindering… Jammer genoeg zal de besparing voor de kmo mijn inziens eerder beperkt blijven…  een overzicht


De hervorming van de vennootschapsbelasting brengt een verlaging van de tarieven, wat voor de KMO de noodzakelijke lastenvermindering zou moeten geven…  maar aangezien de hervorming budgetneutraal moet zijn, zal er een aan de andere kant een  belastingsverhoging zijn door het afschaffen of verminderen van allerhande fiscale aftrekposten. 

De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020.

Een kort overzicht van de aangekondigde nieuwe vennootschapstarieven :

Het normale tarief2017 :  33 % + 3% ( 33,99 met inbegrip van de aanvullende crisisbelasting) wordt 29% + 1.5% crisisbelasting in 2018 en 2019 en vanaf 2020 een tarief van 25% +0% crisisbelasting.

Het verlaagd tarief (gericht naar de KMO) heden 24.25 % (+3% crisisbelasting) wordt 20% vanaf 2018 op de eerste schijf van 100.000,00 EUR

Stap 1: maatregelen 2018 :

De notionele interestaftrek : Omvorming tot een systeem waarbij enkel het bijkomend kapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren in aanmerking komt. Het hogere percentage voor de KMO’s zou behouden blijven.

Minimale belastbare basis: Verscheidene aftrekposten zoals de vorige verliezen, de overgedragen DBI, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, de overgedragen NIA en de “nieuwe NIA” worden jaarlijks beperkt waardoor er sneller een minimumbelasting zal bereikt worden.

Ontmoedigen van het gebruik van vennootschappen: de zoveelste stap werd genomen

De minimale bezoldiging die aan minstens 1 bedrijfsleider-natuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te komen voor het verlaagd KMO-tarief, wordt verhoogd van 36.000,00 EUR naar 45.000,00 EUR. De bezoldiging moet minimaal gelijk zijn aan het belastbaar inkomen van de vennootschap als de bezoldiging kleiner is dan 45.000,00 EUR.

Elke vennootschap die geen of onvoldoende bezoldiging heeft uitgekeerd aan tenminste één bedrijfsleider is voortaan onderworpen aan een bijzondere aanslag van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag. Deze minimum bezoldiging bedraagt € 45.000. Is de bezoldiging lager dan dit bedrag, dan moet deze minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap. Startende vennootschappen (opgericht binnen de vier jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar) zijn weerom uitgesloten van deze bijzondere aanslag.   Dus elke vastgoedvennootschap die geen loon uitkeert zal een extra belasting van 4500 EUR betalen !!!

Voorafbetalingen: De belastingvermeerdering zal steeds worden toegepast voor vennootschappen ook als het bedrag ervan lager ligt dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend of lager dan 50 EUR. Om bedrijven aan te zetten om vooraf te betalen, wordt de basisrentevoet gebracht op minimaal 3%.

Beperking voorzieningen voor risico’s en kosten: Deze zullen nog enkel fiscaal worden aanvaard in de mate dat ze beantwoorden aan een definitieve verplichting op balansdatum. Bovendien, om te vermijden dat voorzieningen worden aangelegd die worden teruggenomen eens het tarief is verlaagd, zal worden bepaald dat de terugname van voorzieningen steeds wordt belast aan het nominale tarief dat van toepassing was op het moment dat de voorziening werd aangelegd.

Taxatie van herbeleggingsmeerwaarden: In éénzelfde logica als bij de voorzieningen, wordt bepaald dat herbeleggingsmeerwaarden die anticipatief onder het stelsel van gespreide taxatie of vrijstelling worden gebracht, die nadien belastbaar worden gesteld wegens het niet naleven van de herbeleggingsverplichtingen of spontaan belastbaar worden gesteld vóór het verstrijken van de herbeleggingstermijn, steeds belast worden tegen het nominale tarief dat van toepassing was op het moment dat de meerwaarde verwezenlijkt werd.

Verhoging Investeringsaftrek: wordt tijdelijk verhoogd naar 20%, zowel voor KMO als voor eenmanszaken.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel: wordt gefaseerd uitgebreid tot de houders van een bachelor diploma.

 

En vanaf 2020 mogen we ons verwachten aan extra maatregelen zoals onder meer:

 • Voor de activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020 zullen geen degressieve afschrijvingen meer mogelijk zijn en wordt pro-rata temporis afschrijven in het jaar van investering ook de norm voor KMO’s;
 • Aftrekbeperking van bepaalde uitgaven:
  • Alle boetes inzake directe en indirecte belastingen worden niet-aftrekbaar;
  • De aanslag geheime commissielonen wordt volledig niet-aftrekbaar;
  • Verdere inperking van de aftrekbaarheid van autokosten (ook voor elektrische wagens) : zie ook later !

 

En wat in de Personenbelasting ? 

Van een belangrijke en noodzakelijke vermindering in de PB tarieven geen spoor te vinden,  we blijven een koploper in belastingen in Europa .  Wat vinden we wel :

Pensioensparen
Een keuzestelsel wordt ingevoerd waarbij pensioenspaarders de keuze hebben tussen de toepasssing van:

 • het huidige stelsel: 30% belastingvermindering op 940 EUR; of
 • een nieuw stelsel: 25% belastingvermindering op 1.200 EUR.

Ik verwijs graag naar een artikel in Moneytalk dat het nieuwe systeem vergelijkt met het huidige!

 Eenmanszaken worden geharmoniseerd op vennootschapsregeling

 • De aftrekbaarheid van de autokosten zal in functie van de CO2 uitstoot worden aangerekend in plaats van de huidige 75% regel.  Hierdoor zullen ‘groen’ wagens beter af zijn in de eenmanszaken, maar de oudere ‘minder groene’ minder aftrekbaar worden.
 • De stopzettingsmeerwaarden zouden dalen
 • De bedragen van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting worden geharmoniseerd en progressief uitgebreid in het voordeel van de zelfstandigen.
 • De eenmalige investeringsaftrek gaat van 8% naar 20%


Belastingvrij bijklussen

Mogelijkheid om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen
Wie in hoofdactiviteit minstens 4/5e werkt of gepensioneerd is, kan in het kader van vrijetijdswerk, de deeleconomie en de activiteiten van burger tot burger van een fiscale en sociale vrijstelling genieten van 500 euro per maand of 6000 euro per jaar.

De regering zal nog een lijst uitwerken met de sectoren en arbeidsvoorwaarden waarop deze vrijstelling van toepassing zal zijn. Uit onze informatie blijkt dat dit in de eerste plaats gaat over wie in hoofdactiviteit minstens 4/5e werkt of gepensioneerd is, dit in specifieke functies van de non-profit sector, de deeleconomie en activiteiten die verricht worden van burger tot burger.
De registratie van deze activiteiten zal gebeuren via een elektronische toepassing, en de fiscale en parafiscale (nl. sociale bijdragen) vrijstellingen zullen automatisch gebeuren. De inkomsten zullen worden vermeld op de aangifte van de personenbelasting.

Persoonlijke bemerking: is deze maatregel geen oneerlijke concurrentie voor de kleine zelfstandigen of bijberoepers?

 

De autofiscaliteit in de toekomst ?

Bij de begrotingshervorming heeft eerste minister Charles Michel voor 2020 een nieuwe autofiscaliteit ingepland. Hij opent hierbij de jacht op de zogenaamde nep-hybrides en ook gaat de fiscale aftrekbaarheid voor elektrische auto’s omlaag.

Er wordt gesleuteld aan de aftrekbaarheid van auto’s, die vandaag schommelt tussen de 50 en de 100 procent, of zelfs 120 procent in het geval van volledig elektrische auto’s, wat een interessante stimulans was om deze aandrijving een duw in de rug te geven. Die percentages gaan in de toekomst omlaag, maar ze blijven nog steeds afhankelijk van de CO2-uitstoot. De meeste auto’s blijven tussen de 50 en de 100 procent zitten (ongetwijfeld voor bestelwagens), maar voor modellen met een zeer hoge CO2-uitstoot zou dat naar 40 procent zakken.

Een andere verandering is dat zuiver elektrische auto’s niet langer 120 procent aftrekbaar zullen zijn zoals vandaag, maar ‘slechts’ 100 procent vanaf 2020. Die maatregel zou deels retroactief werken, omdat elektrische voertuigen die al zijn ingeschreven op dezelfde manier zullen worden behandeld als nieuwe auto’s.

Verder wil Michel de jacht openen op wat hij “nep-hybrides” noemt. Op de uitwerking hiervan is het even wachten…maar zonder twijfel zullen de ‘zware’ plug-in hybrides geviseerd zijn en deze in de toekomst heel anders zullen worden belast.  Deze wagens hebben door hun hybridisering een gunstige fiscaliteit en berekening VAA, dit ondanks dat  hun elektrische functie (die vereist dat je de auto aan de stekker oplaadt zoals een elektrisch voertuig) nauwelijks gebruikt wordt door hun bestuurders, die in de technologie enkel een manier zien om aan ‘green washing’ te doen.

 

Meer info?   Aarzel niet en contacteer ons!

Dirk Peeters

info@dipecount.be

Dirk Peeters is zaakvoerder van Dipecount - boekhouding & fiscaliteit.